2 Mai 1945: Se repetă vremurile? În 1945 era dat decretul-lege Nr. 364 pentru retragerea unor publicații periodice și neperiodice, peste 2.000 de titluri

Foto: Glasul info

Istoria este ciclică și cine nu învață din greșelile trecutului, este condamnat să le repete. Ne amintim cu toții cum într-un stil absolut bolșevic, la adăpostul și pretextul declarării stării de urgență, niște indivizi constituiți într-o formă de mafie organizată sub numele de “Grupul de Comunicare Strategică“, s-au apucat de suprimat diverse publicații, încălcând astfel flagrant legea fundamentală a statului român, Constituția României, călcând în picioare drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor români, dar mai ales încălcând flagrant un articol din Constituție care spune că nicio publicație nu poate fi suprimată.

Ghici când s-a mai întâmplat așa ceva în istoria recentă a României? Tocmai atunci când începea bolșevizarea agresivă a României, în 1945, imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, când România, exact ca și acum, nu mai avea nici măcar un dram de suveranitate și de demnitate națională.

La data de 2 Mai 1945 era dat decretul-lege Nr. 364 pentru retragerea unor publicații periodice și neperiodice, peste 2.000 de titluri. În 1948 s-a ajuns la interzicerea a 7694 de titluri. La adăpostul acestei legi au fost suprimate de-a valma cărți, reviste și alte publicații, chiar și ale unor autori care nu greșiseră cu nimic altceva decât că au redat adevărul istoric sau și-au exprimat opinia cu privire la drepturile românilor asupra unor teritorii de peste Prut și de peste Nistru. Potrivit acestui decret-lege Nr. 364, trebuia trecut imediat la îndepărtarea din comerț și din uzul public a cărților, revistelor, hărților, precum și a diferitelor reproduceri grafice ori plastice, care “contravin” bunelor relații dintre România și “aliați”, printre care se afla în primul rând Uniunea Sovietică:

Decret-Lege nr. 364 din 2 mai 1945 publicat în Monitorul Oficial Nr. 102 din 4 mai 1945 pentru
retragerea unor anumite publicaţii periodice şi neperiodice, reproduceri grafice şi plastice,
filme, discuri, medalii şi insigne metalice

MIHAI I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională, Rege al României
La toţi de faţă şi viitori, sănătate;
Asupra raportului miniştrilor Noştri secretari de Stat la Departamentele Propagandei şi Afacerilor
Interne cu nr. 843 din 1945,
Văzând jurnalul Consiliului de Miniştri cu Nr. 747;
În temeiul art. III al înaltului decret regal Nr. 1.626 din 1944,
Am decretat şi decretăm:

DECRET-LEGE
pentru retragerea unor anumite publicaţiuni periodice şi neperiodice, reproduceri grafice şi plastice,
discuri, medalii şi insigne metalice.
ART. I. − În aplicarea art. 16 din Convenţia de Armistiţiu şi în spiritul acesteia, se înfiinţează, pe lângă Ministerul Propagandei, sub preşedinţia împuternicitului acestuia, o comisie formată din delegaţii: Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Artelor, Societăţii Scriitorilor români şi Academiei Române. Membrii comisiei vor fi confirmaţi prin decizie ministerială de către Ministerul Propagandei. Sediul Comisiunii va fi la Ministerul Propagandei.

ART. II. − Comisia va întocmi liste de toate publicaţiile periodice şi neperiodice apărute de la 1 Ianuarie 1917 până la 23 August 1944 cuprinzând idei legionare, fasciste, hitleriste, şoviniste, rasiste sau pasagii dăunătoare bunelor relaţii ale României cu Naţiunile Unite. Listele acestor publicaţii se vor publica în Monitorul Oficial.
ART. III. − Tipografii şi editorii din întreaga ţară, sunt obligaţi ca în termen de două luni de la publicarea prezentei legi, să înainteze comisiunii lista tuturor publicaţiunilor periodice şi neperiodice, tipărite sau editate de ei, începând de la 1 Ianuarie 1917 până în ziua de 23 August 1944, pe care le au în depozite sau puse în vânzare, sub orice formă.
ART. IV. − Editurile, tipografiile, librăriile, întreprinderile comerciale de orice fel, debitele, anticăriile, chioşcurile, autorii în editură proprie, bibliotecile de împrumut, bibliotecile publice precum şi instituţiile publice care au în depozit sau deţin sub orice formă sau titlu, publicaţiunile prevăzute în art. II, le vor retrage imediat din circulaţie şi le vor depozita în încăperi speciale.
ART. V. − Pe măsura publicării listelor de către comisiune în Monitorul Oficial, editurile, tipografiile, librăriile, întreprinderile comerciale de orice fel, debitele, anticăriile, chioşcurile, autorii în editură proprie, bibliotecile de împrumut, bibliotecile publice, precum şi toate instituţiunile publice care deţin publicaţiunile specificate în aceste liste, le vor preda Prefecturii judeţului respectiv, în termen de 30 de zile de la publicarea listei respective. În Bucureşti şi suburbanele de sub tutela Primăriei Municipiului Bucureşti, publicaţiunile interzise vor fi predate în termen de 15 zile, direct de către deţinător, Depozitului Oficiului de Hârtie, unde va asista la predare un delegat al Prefecturii
Poliţiei Capitalei.
ART. VI. − Medaliile şi insignele metalice, filmele, reproducerile grafice şi plastice, purtând inscripţiuni sau figuri cu caracter specificat la art. II, precum şi discurile cu acelaşi caracter, vor fi predate imediat prefecturilor de judeţ şi Prefecturii Poliţiei Capitalei, după normele prevăzute la art. 5, care le vor înainta Ministerului Propagandei.
ART. VII. − Publicaţiunile cuprinse în liste aflătoare în bibliotecile beneficiind de depozitul legal, în bibliotecile instituţiunilor de învăţământ superior, precum şi acelea ale Oficiilor de Studii ale Ministerului, Băncii Naţionale, Institutul Central de Statistică, Institutul de Conjunctură, Consiliul Legislativ, vor fi inventariate şi păstrate mai departe de aceste biblioteci, sub directa supraveghere şi răspundere a şefilor acestor biblioteci. Consultarea acestor publicaţiuni nu se va putea face decât cu autorizaţia specială individuală dată de şeful instituţiei respective, numai în localul bibliotecii.
ART. VIII. — Persoanele care nesocotesc dispoziţiunile prezentei legi, comit delictul de sabotare a Convenţiei de Armistiţiu şi se pedepsesc în felul următor:
a) Tipografii şi editorii care nu vor înainta Ministerului Propagandei listele prevăzute la art. III, se vor pedepsi cu închisoare corecţională de la 1 – 3 ani, sau amendă de la 50 000 – 100 000 lei;
b) Cei ce vor nesocoti dispoziţiunile de la art. IV, se vor pedepsi cu închisoare corecţională de la 2 – 5 ani, sau cu amendă de la 100 000 – 300 000 lei;
c) Cei ce nu vor executa dispoziţiunile art. V şi VI, se vor pedepsi cu închisoare corecţională de la 5 – 10 ani, sau cu amendă de la 200 000 – 400 000 lei;
d) Bibliotecarii care nu vor lua măsurile prevăzute de art. VII, se vor pedepsi cu închisoare corecţională de la 1 – 3 ani sau amendă de la 50 000 – 100 000 lei.
Amenda, precum şi pedepsele privative de libertate, prevăzute la litera a, c şi d, vor putea fi aplicate separat sau cumulativ.
În caz când întreprinderile prevăzute prin prezenta lege sunt organizate sub formă de societăţi comerciale, atât amenda cât şi pedepsele privative de libertate prevăzute la literele a, b şi c, se aplică
bibliotecarilor sau funcţionarilor însărcinaţi de şeful instituţiei cu păstrarea şi îngrijirea publicaţiilor.
ART. IX. − Infracţiunile prevăzute de prezenta lege se vor judeca după procedarea delictelor flagrante, potrivit prescripţiunilor art. 226, 232, 348, 349 şi 350 din Codul de procedură penală. Dat în Bucureşti la 2 Maiu 1945.
MIHAI
Ministerul propagandei, P. CONSTANTINESCU-IAŞI
Ministerul afacerilor interne, TEOHARI GEORGESCU


EXPUNEREA DE MOTIVE
Nr. 1.488
Raportul d-lui ministru al propagandei către M.S. Regele
Sire,
Convenţia de Armistiţiu între Guvernul Român şi Guvernele Uniunii Sovietice, Regatul Unit şi Statele Unite ale Americii, prevedea o seamă de dispoziţiuni menite a garanta reala democratizare a ţării, condiţiune primordială pentru cimentarea prieteniei noastre cu toate popoarele iubitoare de libertate şi pace şi în special cu popoarele sovietice de la Răsărit. Printre aceste dispoziţiuni, aceea de la art. 16, referitoare la publicaţiuni, spectacole şi filme, rămăsese singură şi aştepta o reglementare legală în scopul de a împiedica răspândirea otravei fasciste prin astfel de mijloace.

Pentru a îndeplini această lipsă şi în spiritul Convenţiei de Armistiţiu, am întocmit prezentul proiect de decret-lege, referitor la retragerea imediată din circulaţie a publicaţiilor periodice şi neperiodice, reproducerilor plastice şi grafice, filmelor, discurilor, medaliilor şi insignelor metalice, având un caracter de tip fascisto/hitlerist, sau conţinând elemente de natură a dăuna bunelor relaţii ale României cu Naţiunile Unite şi Uniunea Sovietică, proiect de decret/lege, pe care cu cel mai profund respect, îl supun Majestăţii Voastre, spre înaltă aprobare şi semnătură.

Sunt cu cel mai profund respect,
Sire, al Majestăţii Voastre prea plecat şi prea supus
servitor, Ministrul propagandei,
P. CONSTANTINESCU-IAŞI
[Monitorul oficial, nr. 102 din 4 mai 1945]”

Preluare: Glasul info

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ai nevoie de ajutor?
Share via
Copy link
Powered by Social Snap